Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de 'Disclaimer') zijn van toepassing op alle internetsites van MCBDD. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsites te benaderen en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite(s)

Hoewel MCBDD tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt MCBDD expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. MCBDD garandeert niet dat zijn internetsites foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Het gebruik van deze internetsites dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsites in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is expliciet niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

MCBDD, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsites te kopiĆ«ren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCBDD of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze internetsites en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Laatste Wijziging: 18 september 2021HET MCBDD TEAM

Christiaan Keijzer +31 6 47 566 475

Andrew Liem +31 6 47 910 486

Harald Olij +31 6 22 487 526

Marc Scot +31 6 46 044 426


Image gallery

Foto's Copyright 2021 MCBDD.nl

Medical Consultancy Board Designer Drugs.

Kosten besparen door onnodige ambulance interventie te voorkomen.

Medische veiligheid zonder zorgen.

Medisch lean door 'waste' eliminatie en kostenbesparing.